Bogø Østerskov

Infoside til skovens ejere og gæster

Færdsel i skoven

Da Bogø Østerskov er en privatejet skov er der særlige regler for færdsel og ophold.
Det er Naturbeskyttelsesloven og tilhørende bekendtgørelser der fastsætter reglerne.

Du må færdes i skoven fra kl. 6 morgen til solnedgang.

Du skal bruge de lovlige adgangsveje.

Du må færdes til fods og på cykel på alle befæstede (anlagte) stier og veje. Handicappede må bruge kørestole – også eldrevne – og 3-hjulede knallerter.

Kørsel med motorkøretøjer er kun tilladt på den store vej gennem skoven mellem Østerskovvej og Skovleddet. (Rød markering på kort)

Ridning er kun tilladt på den store vej gennem skoven mellem Østerskovvej og Skovleddet. (Rød markering på kort)

Du må tage ophold på og ved de anlagte stier og veje. Dog ikke nærmere end 150 m på beboelsesejendomme. Det er ikke tilladt at slå telt eller lignende op eller parkere campingvogn i skovbunden.

Du må samle svampe, bær, nødder, frø, mos og lav til eget brug, hvis du kan nå det fra vej og sti.

Du må opsamle kogler, grene og kviste fra skovbunden til eget brug, hvis du kan nå det fra vej og sti.

Du må ikke tage grene af træer og buske eller grave planter op.

Brug af åben ild er ikke tilladt.

Fra 1. marts til 31. oktober må du ikke ryge nær nåletræsbevoksninger, græsklædt skovbund eller unge bevoksninger.

Hunde skal altid føres i snor.

Affald (herunder hundeposer) må ikke efterlades i skoven.

I særlige tilfælde kan skoven være lukket. Dette vil fremgå af yderligere skiltning.

Ved organiserede aktiviteter bedes du altid spørge først. Kontakt skovfogeden på tlf. 20485393 eller mail bfjskov@c.dk.

Adgang sker på eget ansvar.

Kort over befæstede veje (pdf-fil)          QR-kode til kort 

 

Naturbeskyttelsesloven § 23 (Skove) – LBK nr 934 af 27/06/2017
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=192144

Bekendtgørelse om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen §§ 3-7 (Skove) og §§ 25-28 (Generelle regler) – BEK nr 852 af 27/6/2016
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=182079

Miljøstyrelsen – Vejledning om adgangsregler i naturen
http://mst.dk/friluftsliv/hvad-maa-jeg-i-naturen/hvor-maa-jeg-faerdes/vejledning/